විශිෂ්ඨ ප්‍රථිඵල සදහා ගණිතය පංති

6-11 ශ්‍රේණි/ සාමාන්‍ය පෙළ (සිංහල මාධ්‍ය) ගණිත පංති.

  • දුර්වල සිසුන් සඳහා විශේෂයි.
  • සියලුම විශය නිර්දේශ කොටස් සරලව ආවරණය.
  • පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර කරවීම.
  • වාර විභාග සඳහා සූදානම් කරවීම.
  • සාමාන්‍ය පෙළ රජයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම.
  • සාමාන්‍ය පෙළ තනි පන්ති (පැය තුන)
  • නිවසට පැමිණ තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති පැවැත්වේ.

You cannot copy content of this page