9, 10, 11 සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය

* 9, 10, 11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය විෂය (II කාණ්ඩයේ විෂයකි) සඳහා Online (zoom) පන්ති පවත්වනු ලැබේ.
* පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න මගින් නිවැරදිව පිළිතුරු ලියන ආකාරය උගන්වන අතර විචාර සහ රසාස්වාදය ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදිව පිළිතුරු ලියන ආකාරය ඉගැන්වේ.
* පළමු දින පන්තියට නොමිලේ සහභාගි මෙම පන්තියේ ගුණාත්මක බව වටහාගන්න.

You cannot copy content of this page