3/4/5 ශ්‍රේණි සඳහා ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පන්ති

දිනකට පැය 3 ක් උගන්වනු ලැබේ. ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ ගණිත ගැටළු ඇතුළත්ව විෂයය නිර්දේශයට අනුව උගන්වනු ලැබේ.

You cannot copy content of this page