1, 2 , 3 , 4, 5 වසර සඳහා ගණිතය පන්ති

පලපුරුදු ගුරුතුමියක් විසිනි
මුල සිටම, සරලව.
ඔබේ දරුවාටත් මුල සිටම නිවැරදි ගණිත දැනුම ලබා දෙන්න. එමගින් ඔවුන් ට ගණිතය පීඩා කාරී විෂය ක් වීමෙන් වලක්වා ගන්න…
ගණිතයේ ප්‍රවීණයකු වන දරුවන් සදහා නිවැරදි අත්තිවාරම.

1014

You cannot copy content of this page