සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ( සා/පෙළ)

  • ශාස්ත්‍රවේදී / ශාස්ත්‍රපති ( ජ’පුර / කැලණිය වි: වි)
  • සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක
  • ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ජාතික පාසල් ආචාර්

You cannot copy content of this page