විද්‍යාව පන්ති (Science Tuition Classes – English Medium – Local Syllabus)

6 සිට O/L දක්වා සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් (Local Syllabus) කණ්ඩායම් විද්‍යාව පන්ති Online හරහා පවත්වයි. සෑම සිසුවෙකුටම විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඉදිරි විභාග පිළිබඳව ඔවුන් තුළ විශ්වාසයක් ඇති කරනු ඇත. පන්ති Online හරහා පවත්වනු ලැබේ. අමතන්න: ෂරිනි

You cannot copy content of this page