විද්‍යාව පංති (6,7,8, 9,10,11)

6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා (සාමාන්‍ය පෙළ) දූදරුවන්ට විද්‍යාව ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉගෙන ගැනීමට අපේ පන්තිය සමග සම්බන්ධ වන්න. සෑම දරුවෙක්ම වෙතම පෞද්ගලික අවධානයක් යොමු කෙරේ.

You cannot copy content of this page