භූගෝල විද්‍යාව

2022, 2023, 2024 අ.පො.ස. උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති පැවැත්වේ.

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට 0775260648 අමතන්න නැතහොත් 0765346083 අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.

You cannot copy content of this page