ගණිතය පංති (6-11)

ගණිත විෂය කරුණු ක්‍රමවත්ව සැලසුම් සහගතව ඉගැන්වීම් සිදු කරයි….
ලකුණු 0 -> A දක්වා ඔබේ කැපවීම මත….
වසර 7 ක පළපුරුද්ද සමග

You cannot copy content of this page