කෘෂි විද්‍යාව 2022/2023/2024

කෘෂි විද්‍යාව විෂයට A සාමාර්ථයක් සහිතව මෙ වර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ කලා විෂය ධාරාවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 03 වන ස්ථානය හිමි කරගත් ශිෂ්‍යාව විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට 0765346083 අංකයට Whatsapp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.

You cannot copy content of this page