උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)

සියලුම විෂය කරුණු ආවරණය කිරීම.

  • වාර විභාග සඳහා සූදානම් කිරීම.
  • පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම.
  • මතක තබා ගත හැකි කෙටි ක්‍රම මගින් ඉගැන්වීම.

තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති ලෙස පවත්වනු ලබයි.

You cannot copy content of this page