උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය අපහසුද?
සහභාගිවන සියලුම සිසුන්ට A ලබා ගැනීමේ මාවත විවර කර දුන් පාඨමාලාවට දවසක් ⁣පැමිණ වෙනස අත් දකින්න..

You cannot copy content of this page