අ.පො.ස උසස් පෙළ – ඉතිහාසය

2022/ 2023 ඉතිහාසය ( A/L)

  • පුනරීක්ෂණ
  • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම හා පිළිතුරු ලිවීම
  •  සිතියම්
  • විෂය නිර්දේශානුකූලව

You cannot copy content of this page